VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľom webovej stránky www.kokiblu.com (ďalej ako „webová stránka“) je Richard Šrámek, s miestom podnikania Čsl. tankistov 7229/220, 84106 Bratislava- Záhorská Bystrica, IČO: 47732920, zapísaný v živnostenskom registri Okresného súdu Bratislava pod č. 110-233278, tel. kontakt: 0907 468 405, adresa elektronickej pošty: obchod@kokiblu.com . Prevádzkovateľ je súčasne aj predávajúci (ďalej ako „Predávajúci“).

Tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky (ďalej ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi Predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom webovej stránky elektronického obchodu Predávajúceho (ďalej ako „Kúpna zmluva“). 

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a môžu byť zmenené iba s písomným súhlasom oboch zmluvných strán. Pokiaľ sa niektorá časť VOP nezhoduje s ustanovením, ktoré si Predávajúci a kupujúci písomne odsúhlasili v rámci procesu nákupu osobitne, bude mať takéto  ustanovenie prednosť pred VOP.

A. Definície

 1. Kupujúci je spotrebiteľ alebo fyzická či právnická osoba, ktorá nie je spotrebiteľom a ktorá prejaví svoj záujem o tovar ponúkaný na webovej stránke prostredníctvom objednávky;
 2. Objednávka je neodvolateľný návrh kupujúceho na uzavretie Kúpnej zmluvy o kúpe tovaru s Predávajúcim;
 3. Tovar je všetko, čo možno nakúpiť v elektronickom obchode Predávajúceho prostredníctvom webovej stránky; 
 4. Elektronický obchod je internetový obchod Predávajúceho prevádzkovaný na webovej stránke, na ktorej prebieha nákup tovaru;
 5. Cena je finančná čiastka, ktorú je kupujúci povinný uhradiť za tovar;
 6. Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú je kupujúci povinný uhradiť za doručenie tovaru, a to vrátene ceny za jeho zabalenie - balného;
 7. Celková cena je súčet ceny a ceny za dopravu;
 8. DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov;
 9. Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o DPH na celkovú cenu.

B. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky a vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na webovej stránke Predávajúceho. 
 2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, a teda pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené VOP príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 3. Orgánom dozoru je:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 

Bajkalská 21/A 

820 07  Bratislava

C. Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom webovej stránky elektronického obchodu Predávajúceho. Objednávka predstavuje návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. Kupujúci je povinný pravdivo a úplne uviesť všetky podstatné náležitosti objednávky, ktoré sú uvedené nižšie. 
 2. Všetky informácie týkajúce sa konkrétneho tovaru ako napr.: zloženie, dostupnosť, skladovanie alebo cena sú uvedené na webovej stránke priamo pri konkrétnom tovare.
 3. Kupujúci si vyberie ľubovoľný tovar ako aj jeho množstvo v zmysle pokynov v elektronickom obchode. 
 4. Za účelom vytvorenia objednávky je kupujúci povinný sa oboznámiť s VOP a potvrdiť svoj súhlas so samotným znením VOP. Následne stlačením políčka „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“ zároveň záväzne potvrdzuje svoj záujem o kúpu tovaru s povinnosťou zaplatiť za tovar. 
 5. Po vytvorení objednávky kupujúcim a jej následnom zaregistrovaní v systéme elektronického obchodu Predávajúceho bude kupujúcemu zaslaný potvrdzujúci e-mail, ktorý bude obsahovať potvrdenie o prijatí objednávky s informáciami o samotnej objednávke a platbe spolu s platnými VOP.
 6. Potvrdenie o prijatí objednávky zašle Predávajúci na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú uviedol v objednávke. Odoslaním potvrdenia o prijatí objednávky sa uzatvára  Kúpna zmluva, a to za podmienok uvedených v objednávke. 
 7. Predávajúci nezodpovedá za škody alebo omeškanie dodávky, ktoré boli spôsobené kupujúcim dôsledkom nepravdivých alebo chybných údajov v objednávke. 
 8. Podstatné náležitosti objednávky sú:
- Identifikácia kupujúceho (Meno a priezvisko/Obchodné meno; Bydlisko/Sídlo; IČO; DIČ; IČ DPH; kontaktné údaje: telefónne číslo a e-mailová adresa)
- Označenie tovaru a množstvo
- Adresa miesta dodania (pokiaľ si kupujúci nevyberie osobný odber u Predávajúceho, ale zvolí dodanie tovaru, je potrebné uviesť adresu, v opačnom prípade sa za miesto dodania považuje bydlisko/sídlo kupujúceho)
- Meno a priezvisko spolu s kontaktnými údajmi osoby, ktorá je oprávnená prevziať tovar (v opačnom prípade je touto osobou kupujúci alebo ľubovoľný zamestnanec kupujúceho)
 1. Adresa miesta dodania musí byť na území Slovenskej republiky.

D. Zrušenie objednávky

 1. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu až do momentu, dokedy mu nebude zo strany Predávajúceho zaslaný potvrdzujúci e-mail o potvrdení prijatia objednávky. 
 2. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade nepredvídateľných technických prekážok, resp. termín dodania tovaru zmeniť po dohode s kupujúcim. O tejto skutočnosti je Predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne upovedomiť.
 3. Predávajúci je povinný vo vyššie uvedených prípadoch zrušenia objednávky či už zo strany kupujúceho alebo Predávajúceho vrátiť finančné prostriedky kupujúcemu do 14 kalendárnych dní odo dňa odoslania písomného oznámenia o zrušení objednávky. 
 4. Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku, ak tovar nemožno doručiť zavinením kupujúceho (napr. z dôvodu chybne uvedených údajov, nedostupnosť kupujúceho, kupujúci nereaguje na mailovú komunikáciu a iné). V takomto prípade je však Predávajúci oprávnený si účtovať 100% celkovej ceny.

E. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Ak si kupujúci uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy, zmluvné strany sú povinné si navzájom vrátiť plnenia. 
 3. Pri uplatnení si práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať Predávajúceho o tejto skutočnosti jednoznačným písomným vyhlásením zaslaným (e-mailom / poštou) na adresu Richard Šrámek, Čsl. tankistov 7229/220, 84106 Bratislava- Záhorská Bystrica, e-mail: obchod@kokiblu.com. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol zaslaný na e-mail v objednávke.
 4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 5. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru sám v celom rozsahu, pričom tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Kupujúci je povinný zabezpečiť primeranú prepravu tovaru, a to tak, aby boli zabezpečené špecifické podmienky skladovania, ktoré sú uvedené na webovej stránke a/alebo obale tovaru.
 1. Kupujúci je povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť na adresu Predávajúceho najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošle/prinesie kupujúci pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
 2. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru ku kupujúcemu (ceny za dopravu). To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší spôsob doručenia, ktorý Predávajúci ponúka. Cena bude kupujúcemu vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy bude Predávajúcemu doručený vrátený tovar.
 3. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak a to bez účtovania ďalších poplatkov. 
 4. Predávajúci je povinný vrátiť plnenie kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Predávajúceho.
 5. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčností tovaru.

F. Platobné podmienky 

 1. Cena za tovar je uvedená na webovej stránke Predávajúceho pri konkrétnom tovare a je konečná. Predávajúci je platcom DPH.
 2. Cena môže byť uhradená:
a) bankovým prevodom,
b) platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány,
c) v hotovosti pri prevzatí.
 1. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť cenu tovaru. Cena tovaru je platná dňom jej zverejnenia na webovej stránke. Nová cena tovaru sa nevzťahuje na už zakúpený tovar, ale len na tovar v objednávkach prijatých po zverejnení novej ceny.
 2. V prípade ak je cena pri konkrétnom tovare zjavne nesprávne uvedená (iná ako obvyklá) z dôvodu systémovej chyby v elektronickom obchode, Predávajúci si vyhradzuje právo tovar za takto chybne uvedenú cenu nedodať. Predávajúci je v takomto prípade povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a kupujúci je oprávnený, pokiaľ nesúhlasí s riadnou cenou, od zmluvy odstúpiť.
 3. Cena tovaru je uvedená s DPH.
 4. Okrem ceny tovaru je kupujúci povinný uhradiť aj cenu za dopravu (vrátane balného). Cena dopravy je kupujúcemu automaticky vypočítaná ešte pred vytvorením objednávky v procese jej tvorenia, a to s prihliadnutím na určité kritéria ako napr. spôsob dodania alebo miesto dodania. Pri osobnom odbere sa cena za dopravu neúčtuje.
 5. Kupujúci je povinný uhradiť celkovú cenu v lehote uvedenej v objednávke.
 6. Celková cena sa považuje za uhradenú ku dňu pripísania finančných prostriedkov na účet Predávajúceho, resp. dňom odovzdania hotovosti k rukám Predávajúceho alebo Predávajúcim splnomocnenej osobe. O tomto je Predávajúci, resp. splnomocnená osoba, povinná vydať daňový doklad.
 7. Pre prípad omeškania kupujúceho s úhradou celkovej ceny si zmluvné strany dohodli zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05% z celkovej ceny za každý deň omeškania až do jej zaplatenia.

G. Dodacie podmienky

 1. Dodanie tovaru prebieha nasledovnými spôsobmi:
a) Osobný odber na adrese: Čsl. tankistov 7229/220, 84106 Bratislava- Záhorská Bystrica (Reštaurácia Kohútik) v dohodnutom termíne;
b) Predávajúcim na zvolenú adresu (alebo ním poverenou osobou/ zamestnancom)
c) Kuriérskou spoločnosťou na zvolenú adresu.
 1. V zásade platí, že dodanie tovaru mimo územia mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica a jej blízkeho okolia  je zabezpečované prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. V lokalite mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica a blízkeho okolia je na dodanie tovaru možné využiť osobný odber alebo doručenie prostredníctvom Predávajúceho. Predávajúci si však vyhradzuje právo spôsoby dodania tovaru upraviť a prispôsobiť svojím potrebám a kapacitám, pričom kupujúci je o aktuálnych možnostiach spôsobu dodania tovaru informovaný vždy priamo na webovej stránke pred vytvorením objednávky.
 2. Predávajúci je povinný zabezpečiť dodanie tovaru v lehote najneskôr 14 kalendárnych dní odo dňa úhrady celkovej ceny.

H. Reklamácia

 1. Predávajúci zodpovedá len za preukázané vady dodaného tovaru. Ide predovšetkým o vady ako nedostatočné množstvo dodaného tovaru, kvality tovaru, dodanie iného tovaru alebo poškodeného tovaru pri preprave. Jemné odlišnosti v prevedení tovaru, ktoré nemajú vplyv na kvalitu alebo použitie tovaru, sa nepovažujú za vady tovaru. V prípade preukázaných vád môže kupujúci dodaný tovar reklamovať.
 2. Kupujúci je povinný dodaný tovar pri preberaní dôkladne skontrolovať, či nemá zjavné vady. Pri zistení vád je kupujúci povinný o vadách bezodkladne informovať Predávajúceho, resp. vodiča kuriérskej spoločnosti a zároveň vady podrobnejšie opísať v dodacom liste, resp. faktúre. Tovar s vadami musí kupujúci odovzdať späť Predávajúcemu, resp. kuriérskej spoločnosti. Predávajúci alebo vodič kuriérskej spoločnosti podpisom potvrdí prevzatie reklamovaného tovaru a existenciu vád. 
 3. Ak dodaním tovaru s vadami bola Kúpna zmluva porušená Predávajúcim podstatným spôsobom, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny za tovar alebo na nové dodanie tovaru. 
 4. Zistenie dodatočných vád v záručnej dobe tovaru je kupujúci povinný bezodkladne písomne (e-mailom / poštou) oznámiť Predávajúcemu na adrese Richard Šrámek, Čsl. tankistov 7229/220, 84106 Bratislava- Záhorská Bystrica, e-mail: obchod@kokiblu.com., a to najneskôr nasledujúci deň po dní, kedy sa o vade dozvedel. Podmienkou uplatnenia si reklamácie je dodržanie správneho skladovania tovaru, nakoľko ide o produkt so špecifickými vlastnosťami, a to v zmysle pokynov Predávajúceho uvedených na webovej stránke a/alebo obale tovaru. Oznámenie o vadách musí byť zaslané Predávajúcemu výlučne písomne a musí obsahovať:
a) Identifikácia kupujúceho (meno a priezvisko + bydlisko / obchodné meno + sídlo)
b) Druh reklamovaného tovaru
c) Množstvo reklamovaného tovaru
d) Dôvod reklamácie
e) Dátum dodania reklamovaného tovaru
f) Číslo dodacieho listu, resp. č. faktúry
 1. Na tovar, ktorý nebol skladovaný v zmysle pokynov Predávajúceho, si nemožno uplatniť reklamáciu.
 2. O vykonanom reklamačnom konaní sa spíše zápis spolu so spôsobom vybavenia reklamácie.
 3. O spôsobe riešenia reklamácie informuje Predávajúci kupujúceho bezodkladne po doručení oznámenia, najneskôr však do 5 pracovných dní. 
 4. V prípade dôvodnej reklamácií, kupujúci má nárok:
a) Na nové/náhradne plnenie bezplatne;
b) Od zmluvy odstúpiť, pokiaľ o nové/náhradné plnenie zo strany Predávajúceho už nemá záujem;
c) Na primeranú zľavu z ceny.
 1. Zápis sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, pričom jeden zostáva Predávajúcemu a jeden sa vyhotoví pre kupujúceho. 

I. Alternatívne riešenie sporov

 1. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva.
 2. V prípade, ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 kalendárnych dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov v zmysle § 12 zák. č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Podaním návrhu nie je dotknuté právo kupujúceho obrátiť sa na súd.
 4. Príslušným subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1). Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 5. Kupujúci (spotrebiteľ) môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov zabezpečovanej Európskou komisiou a slovenským kontaktným miestom riešenia sporov online (RSO) (https://ec.europa.eu/consumers/odr). 
 6. Kupujúci môže aplikovať alternatívne riešenie sporov len na spory, ktorých hodnota je rovná alebo presahuje 20,- EUR a vyplývajú zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Kupujúci musí vyplniť online formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. V tejto súvislosti môže kupujúci v prípade otázok/problémov kontaktovať Predávajúceho e-mailom.

J. Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci prehlasuje, že sa s týmito VOP pred uzatvorením zmluvy oboznámil a s ich znením súhlasí.
 2. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na webovej stránke Predávajúceho.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Close Cookie Preference Manager
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.